تصویر موجود نیست

علیرضا طلیسچی

33
2
1

آلبومهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیآلبوم دقیقه هام

دانلود آلبوم جدید دقیقه هام با صدای علیرضا طلیسچی

آهنگهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیدل به دل

دانلود آهنگ جدید دل به دل با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیقاف

دانلود آهنگ جدید قاف با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیدلت اومد

دانلود آهنگ جدید دلت اومد با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیقیچی

دانلود آهنگ جدید قیچی با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچینمیگم نمیگم یهو میرم

دانلود آهنگ جدید نمیگم نمیگم یهو میرم با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیای دل غافل

دانلود آهنگ جدید ای دل غافل با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیمادر

دانلود آهنگ جدید مادر با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیبه خودم بد کردم

دانلود آهنگ جدید به خودم بد کردم با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیزندگی جونم

دانلود آهنگ جدید زندگی جونم با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیزخمای من

دانلود آهنگ جدید زخمای من با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیتو فکر میکنی کی ای

دانلود آهنگ جدید تو فکر میکنی کی ای با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیسیاه

دانلود آهنگ جدید سیاه با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیسختگیر

دانلود آهنگ جدید سختگیر با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیرد داده بودی

دانلود آهنگ جدید رد داده بودی با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچینفس کی بودی تو

دانلود آهنگ جدید نفس کی بودی تو با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچینباشی پیشم

دانلود آهنگ جدید نباشی پیشم با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیموهات

دانلود آهنگ جدید موهات با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیمیرم پی کارم

دانلود آهنگ جدید میرم پی کارم با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیمن همونم

دانلود آهنگ جدید من همونم با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیاین زمستونم تموم میشه

دانلود آهنگ جدید این زمستونم تموم شد با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیای داد بر من

دانلود آهنگ جدید ای داد بر من با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیدیوونه دوست داشتنی

دانلود آهنگ جدید دیوونه دوست داشتنی با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیدلی

دانلود آهنگ جدید دلی با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیدلگیرم

دانلود آهنگ جدید دلگیرم با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیدلم پیش توئه

دانلود آهنگ جدید دلم پیش توئه با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیدقیقه هام

دانلود آهنگ جدید دقیقه هام با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیبگو نه

دانلود آهنگ جدید بگو نه با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیبام نبود کسی

دانلود آهنگ جدبد بام نبود کسی با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیعزیزی

دانلود آهنگ جدید عزیزی با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیآی دل خودم

دانلود آهنگ جدید آی دل خودم با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیآخرش قشنگه

دانلود آهنگ جدید آخرش قشنگه با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچی غمگین

دانلود آهنگ جدید غمگین با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیخیر پیش (دلی)

دانلود آهنگ جدید خیر پیش (دلی) با صدای علیرضا طلیسچی

موزیک ویدیوهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیقاف

دانلود موزیک ویدیو جدید قاف با صدای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیای دل غافل

دانلود موزیک ویدیو جدید ای دل غافل با صدای علیرضا طلیسچی